Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลควนกลาง 225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 โทรศัพท์ 075-809-296 โทรสาร 075-809-296  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   คำแถลงนโยบาย
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
   พระราชบัญญัติกฏหมาย
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข้อมูลข่าวสาร
    คู่มือปฎิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตฐานทางจริยธรรม
   นโยบาย No Gift Policy
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศรายไตรมาศ
   รายงานผลการสำรวความพึ่งพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


Line ทต.ควนกลาง

 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจ้างแรงงานราษฏรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการตกงาน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 369) 10 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกห้วยออก โดยจ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการตกงาน หมู่ที่ 5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 393) 10 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E15/2563 การซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ (ดู : 378) 10 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E14/2563 การซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพ (ดู : 361) 10 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน/ส่งเสริมอาชีพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 361) 10 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งเพื่อรักษาเมรุ/ศาลา/โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 378) 3 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยพิปูนและอ่างเก็บน้ำ หมู่ 2,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 392) 3 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งเพื่อรักษาเมรุ/ศาลา/โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 365) 29 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยพิปูนและอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 2,4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 405) 29 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ท่าโรงช้าง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 366) 27 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยพิปูนและอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 2,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 372) 18 มี.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E11/2563 การจ้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านวังวัว หมู่ที่ 1 ตามประกาศ เทศบาลตำบลควนกลาง (ดู : 386) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวนราคาปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ชุมชนหลบภัย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 386) 18 มี.ค. 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E11/2563 การจ้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านวังวัว หมู่ที่ 1 ตามประกาศ เทศบาลตำบลควนกลาง (ดู : 368) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งเพื่อรักษาเมรุ/ศาลา/โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 383) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านวังวัว หมู่ที่ 1 (ดู : 375) 13 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิดท่าโรงช้าง หมู่ 6 (ดู : 361) 13 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและกาคำนวนราคากลาง ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 370) 13 มี.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคาและราคากลาง โครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง เพื่อรักษาเมรุ/ศาลา/โรงเรียนนางเอื้อยวิทยาริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1ด้รับการจัดสรรราคาและราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายหัวหินตามช้าง-เขาช่องกบ นศ.ถ.67-015 (ดู : 402) 25 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน (คลองบอด) ตามโครงการไทยยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 345) 20 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายหัวคลอง-หินตามช้าง-เขาช่องกบ (นศ.ถ 67-015) หมู่ที่ 5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 354) 10 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังวัวพัฒนา 2 - สายควนกอหัวสะพาน (นศ.67-036-นศ.ถ 67-015 หมู่ที่ 1,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 455) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน (คลองบอด) ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้ยววิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 377) 19 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังวัวพัฒนา 2-สายควนกอหัวสะพาน (ดู : 464) 19 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน(คลองบอด)ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ดู : 429) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายหัวคลอง-หินตามช้าง-เขาช่องกบ (นศ.ถ 67-015) หมู่ที่ 5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 303) 17 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายหัวคลอง-หินตามช้าง-เขาช่องกบ (ดู : 343) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังวัวพัฒนา 2 - สายควนกอหัวสะพาน (นศ.67-036-นศ.ถ 67-014) หมู่ที่ 1,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 289) 13 ธ.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคาและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังวัวพัฒนา 2-สายควนกอหัวสะพาน นศ.ถ 67-036-นศ.ถ 67-014 (ดู : 311) 13 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังวัวพัฒนา 2-สายควนกอหัวสะพาน (ดู : 323) 13 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน(คลองบอด)ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ดู : 341) 13 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายหัวคลอง-หินตามช้าง-เขาช่องกบ (ดู : 328) 11 ธ.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคาและราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายหัวหินตามช้าง-เขาช่องกบ นศ.ถ.67-015 (ดู : 281) 5 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน (คลองบอด) ตามโครงการไทยยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 256) 1 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน (คลองบอด) ตามโครงการไทยยั่งยืน (ดู : 291) 1 ธ.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคาและราคากลาง โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยพิปูนและอ่างเก็บน้ำ (ดู : 267) 5 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลางหัวคลอง (ดู : 399) 25 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลางห้วยออก (ดู : 346) 25 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลางห้วยพิปูน (ดู : 481) 25 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลางห้วยนาหลาก (ดู : 292) 25 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลางสะพานปากเสี่ยว (ดู : 282) 25 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลางสะพานนางเอี้อย (ดู : 283) 25 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลางคลองบอด (ดู : 261) 25 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันตลิ่งเพื่อรักษาเมรุ/ศาลา/โรงเรียนนางเอื้อยวิทยาริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 303) 10 ก.ค. 2562
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 348) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ดู : 292) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 287) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (ดู : 310) 28 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 (ดู : 280) 28 มิ.ย. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ดู : 293) 28 มิ.ย. 2562
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ดู : 293) 28 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอนิกกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 266) 21 มิ.ย. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 268) 18 มิ.ย. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 290) 18 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 270) 31 พ.ค. 2562
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอนิกกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 270) 31 พ.ค. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 288) 30 พ.ค. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 265) 30 พ.ค. 2562
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 278) 29 พ.ค. 2562
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอนิกกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 279) 29 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์ : 075-809296 โทรสาร : 075-809296
E-mail Address : saraban_05800504@dla.go.th


Copyright © 2018. www.khuanklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs