Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลควนกลาง 225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 โทรศัพท์ 075-809-296 โทรสาร 075-809-296  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   คำแถลงนโยบาย
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
   พระราชบัญญัติกฏหมาย
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข้อมูลข่าวสาร
    คู่มือปฎิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตฐานทางจริยธรรม
   นโยบาย No Gift Policy
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศรายไตรมาศ
   รายงานผลการสำรวความพึ่งพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


Line ทต.ควนกลาง

 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่5 บ้านคุ้งวังวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 275) 28 ก.ย. 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่5 บ้านคุ้งวังวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 264) 26 ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่5 บ้านคุ้งวังวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 266) 24 ก.ย. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 5 (ดู : 337) 14 ก.ย. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ผู้ชนะ ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 5 (ดู : 343) 14 ก.ย. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาเจาะบ่อบาดาล ม. 1 (ดู : 301) 14 ก.ย. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ผ้ชนะเสนอราคา ขุดบ่อบาดาล ม.1 (ดู : 281) 14 ก.ย. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 (ดู : 283) 7 ก.ย. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต ม. 1 (ดู : 278) 6 ก.ย. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ขุดเจาะบ่บาดาล ม.5 (ดู : 278) 6 ก.ย. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง (ดู : 278) 6 ก.ย. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ขุดเจาะบ่อบาดาล ม. 1 (ดู : 301) 6 ก.ย. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง (ดู : 284) 6 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสะพานนางเอื้อย ม.1 (ดู : 327) 5 ก.ย. 2561
ข้อมูลรายละเอียดค่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 265) 4 ก.ย. 2561
ข้อมูลรายละเอียดค่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 270) 4 ก.ย. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ก่อสร้างถนนบาดยาง ม.1 (ดู : 290) 22 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ก่อสร้างถนนลาดยางทับแอสฟั่ล ม.1,2,3 (ดู : 277) 22 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 (ดู : 289) 17 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ซื้อรถยนต์ขับเคลื่อร 4 ล้อ (ดู : 308) 17 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ซื้อรถยนต์ขับเคลื่อร 4 ล้อ (ดู : 284) 17 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง สร้างพนังกั้นน้ำ ม.3 (ดู : 256) 17 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง สร้างถนนลาดยาง ม. 1,2,3,4 (ดู : 310) 17 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง วงเงินงบประมาณสร้างพนังกั้นน้ำ ม. 3 (ดู : 293) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ราคากลาง พนังกั้นน้ำ ม.3 (ดู : 291) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง จัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ (ดู : 295) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อรถยนต์ (ดู : 278) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ม.1 (ดู : 295) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต ม. 1 (ดู : 336) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ำตาปี ม.6 (ดู : 295) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ราคากลางซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ำตาปี ม.6 (ดู : 271) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน ม.1 2 3 4 (ดู : 281) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน ม.1 2 3 4 (ดู : 277) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง โครงการถนนลาดยาง ม.5 (ดู : 307) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ราคากลาง ถนนลาดยาง ม.5 (ดู : 280) 14 ส.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ก่อสร้างศาลาชมวิว ม. 5 (ดู : 280) 13 ก.ค. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง ราคากลาง ศาลาชมวิว ม. 5 (ดู : 296) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผูั้ชนะเสนอราคา ประกวดโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรฯ ม.1 (ดู : 284) 3 เม.ย. 2561
ประกาศผูั้ชนะเสนอราคา ประกวดโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรฯ ม.6 (ดู : 282) 3 เม.ย. 2561
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง 2561 (ดู : 294) 16 ต.ค. 2560
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง กำหนดวัน ฯ ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.5 (ดู : 281) 12 ก.ย. 2560
ประกาศ ทต.ควนกลาง เรื่อง รายละเอียดท้ายประกาศ (ดู : 293) 18 ต.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์ : 075-809296 โทรสาร : 075-809296
E-mail Address : saraban_05800504@dla.go.th


Copyright © 2018. www.khuanklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs