Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลควนกลาง 225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 โทรศัพท์ 075-809-296 โทรสาร 075-809-296  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   คำแถลงนโยบาย
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตฯ
   เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
   พระราชบัญญัติกฏหมาย
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข้อมูลข่าวสาร
    คู่มือปฎิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
   แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตฐานทางจริยธรรม
   นโยบาย No Gift Policy
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศรายไตรมาศ
   รายงานผลการสำรวความพึ่งพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


Line ทต.ควนกลาง

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 10) 30 มิ.ย. 2566
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 63) 27 เม.ย. 2566
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมงานวันกตัญญูรู้คุณ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 46) 27 เม.ย. 2566
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธืการรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 69) 29 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ติดต่อเพื่อต่อใบอนุญาตประจำปี 2566 (ดู : 66) 10 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 30) 1 ธ.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลควนกลาง ประจำปีงบประมาณ พศ 2565 (ดู : 14) 20 ต.ค. 2565
บันทึกข้อความรายงานสถิติลานกีฬา (ดู : 10) 30 ก.ย. 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริม (ดู : 10) 30 ก.ย. 2565
การจัดทำกิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5 ด้าน (ดู : 11) 30 ก.ย. 2565
กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลควนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 12) 30 ก.ย. 2565
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 12) 30 ก.ย. 2565
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 13) 30 ก.ย. 2565
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 183) 9 ส.ค. 2565
รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูล Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 136) 9 ส.ค. 2565
ประชาสัาพันธ์การดำเนินโครงการเทศกาลผลไม้ (ดู : 11) 25 ก.ค. 2565
แจ้งผลการดำเนินงานการร้องเรียน ร้องทุกข์ (ดู : 13) 13 ก.ค. 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการชำระภาษี ประจำปี 2565 (ดู : 148) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 168) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง การรณรงค์มาตการประหยัดพลังงาน (ดู : 154) 24 พ.ค. 2565
ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ดู : 156) 24 พ.ค. 2565
เผยแพร่สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลควนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ดู : 145) 23 พ.ค. 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 159) 20 พ.ค. 2565
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 167) 12 พ.ค. 2565
แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (ดู : 183) 18 เม.ย. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 167) 15 ก.พ. 2565
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเวันการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 127) 21 ม.ค. 2565
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ (ดู : 231) 20 ม.ค. 2565
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 10) 5 ม.ค. 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเเละภาษีป้าย ประจำปี2565 (ดู : 282) 20 ธ.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 634) 25 พ.ย. 2564
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน (ดู : 296) 8 พ.ย. 2564
การเผยแพร่การลดใช้พลังงาน (ดู : 11) 1 พ.ย. 2564
เผยแพร่การประหยัดพลังงานในบ้าน (ดู : 11) 1 พ.ย. 2564
รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้พิการ ของเทศบาลตำบลควนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 131) 31 ต.ค. 2564
รายงานกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564 (ดู : 134) 31 ต.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 286) 15 ต.ค. 2564
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ (ดู : 12) 1 ต.ค. 2564
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลควนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 130) 1 ต.ค. 2564
ผลการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลควนกลาง (ดู : 131) 28 ก.ย. 2564
รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 148) 23 ก.ย. 2564
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 153) 23 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 180) 13 ก.ย. 2564
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ขนม อาหารแห้ง (ดู : 300) 9 ก.ย. 2564
งานกีฬาประจำปีตำบลควนกลาง (ดู : 288) 7 ก.ย. 2564
กิจกรรม การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคลในการดำเนินกิจการ (ดู : 139) 6 ก.ย. 2564
กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลควนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 136) 6 ก.ย. 2564
เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลควนกลาง (ดู : 318) 25 มิ.ย. 2564
เทศบาลตำบลควนกลาง ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 300) 22 มิ.ย. 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 303) 13 พ.ค. 2564
เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 355) 29 เม.ย. 2564
รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 126) 26 มี.ค. 2564
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามมติคณะรับมนตรี 8 มกราคม 2562 (ดู : 125) 21 ก.พ. 2564
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลควนกลาง (ดู : 128) 21 ก.พ. 2564
มาตรการป้องกันการละเว้น (ดู : 126) 21 ก.พ. 2564
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ (ดู : 123) 21 ก.พ. 2564
ป้ายที่ไมาสามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะ มี 7 ประเภท (ดู : 126) 21 ก.พ. 2564
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้านโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 125) 21 ก.พ. 2564
เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินนำเช็คที่หมดอายุมาคืนและรับเช็คฉบับใหม่ (ดู : 487) 20 ก.พ. 2564
ราคากลาง พนัง ลว.27 ม.ค.64 (ดู : 123) 27 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
225 หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โทรศัพท์ : 075-809296 โทรสาร : 075-809296
E-mail Address : saraban_05800504@dla.go.th


Copyright © 2018. www.khuanklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs